Cover


The Ten Thousand Things
Words and images by Robert Saltzman


To study the self is to forget the self. To forget the self is to be enlightened by the ten thousand things.
—Eihei Dgen (1200-1253)

The rage for wanting to conclude is one of the most deadly and most fruitless manias to befall humanity. Each religion and each philosophy has pretended to have God to itself, to measure the infinite, and to know the recipe for happiness. What arrogance and what nonsense! I see, to the contrary, that the greatest geniuses and the greatest works have never concluded.
—Gustave Flaubert

Humility is not a peculiar habit of self-effacement, rather like having an inaudible voice, it is a selfless respect for reality...
—Iris Murdoch

De Tienduizend Dingen
Tekst en fotografie door Robert Saltzman


Het zelf bestuderen is het zelf vergeten. Het zelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dingen.
-Eihei Dogen (1200-1253)

De geestdrift om tot een eindconclusie te komen is een van de dodelijkste en meest vruchteloze manieën die de mensheid kunnen overkomen. Elke religie en elke filosofie heeft beweerd exclusieve toegang tot God te hebben, het oneindige te meten en het recept voor geluk te kennen. Wat een arrogantie en wat een onzin! Ik zie daarentegen dat de grootste genieën en de grootste werken nooit zijn voltooid.
-Gustave Flaubert

Nederigheid is geen eigenaardige gewoonte van jezelf weg te cijferen, alsof je een onhoorbare stem zou hebben; het is onzelfzuchtige eerbied voor de werkelijkheid...
—Iris Murdoch